Ervaring informatie en begeleiding

In 2006, 2008 en 2010 zijn ervaringen van patiënten met de zorg van de apotheek gemeten met de CQ-index Farmaceutische Zorg. Twee onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde kwamen zijn informatieverstrekking bij eerste uitgifte en begeleiding bij medicijngebruik. Beide onderwerpen bestaan uit meerdere vragen die beantwoord konden worden op een schaal van 1 (nooit) tot 4 (altijd). Per onderwerp is vervolgens een gemiddelde berekend.

 

Ervaring met informatie en begeleiding

Hoe ervaren patiënten eerste uitgiftebegeleiding in de apotheek? Het gaat hierbij om het krijgen van informatie over de werking, mogelijke bijwerkingen en de gebruikswijze van het geneesmiddel (zie de vragen). Gemiddeld genomen geven patiënten aan deze informatie meestal – maar niet altijd – te krijgen. Er zijn hierin nauwelijks verschillen te zien tussen de jaren (tabel 1).

 

Ook zijn gegevens bekend over hoe patiënten verdere begeleiding bij hun medicijngebruik ervaren. Hierbij gaat het om vragen naar hoe het gaat met het gebruik, of men last heeft van bijwerkingen en of het lukt de geneesmiddelen in te nemen (zie de vragen). Gemiddeld genomen geven patiënten aan zelden begeleiding te krijgen. Ook hier zijn geen verschillen tussen de jaren te zien (tabel 1). Wel moet worden opgemerkt dat deze begeleiding vooral gericht is op mensen die hun medicijnen nog niet zo lang gebruiken. Er is echter geen onderscheid gemaakt tussen een tweede uitgifte of latere uitgiften van het geneesmiddel.

 

Tabel 1: Gemiddelde ervaring van patiënten gemeten op een schaal van 1 (nooit) tot 4 (altijd).

 

   2006 2008 2010
Onderwerp   score Npatiënt  score Npatiënt  score Npatiënt
Informatieverstrekking bij 1e uitgifte   2,7 630  2,8 1341  2,6 1100
Begeleiding bij medicijngebruik   1,3 815  1,4 2909  1,3 957

 

Verschillen tussen apotheken

In 2008 en 2010 is ook gekeken of er verschillen tussen apotheken zijn in ervaringen van patiënten met eerste uitgiftebegeleiding en begeleiding bij vervolguitgiften. Er blijken kleine verschillen te zijn (tabel 2). De mate waarin patiënten eerste uitgiftebegeleiding ervaren verschilt in beide jaren tussen apotheken van soms tot meestal. De mate waarin patiënten begeleiding bij vervolguitgiften ervaren verschilt tussen apotheken in 2008 van nooit tot soms. In 2010 was het verschil tussen apotheken kleiner.

 

Tabel 2: Gemiddelde ervaring van patiënten gemeten op een schaal van 1 (nooit) tot 4 (altijd), met de spreiding (range) tussen apotheken.

 

   2008 2010
Onderwerp   score (range)  Napotheek  score (range)  Napotheek
Informatieverstrekking bij 1e uitgifte   2,8 (2,2-3,1)  67 2,6 (2,3-3,1)  37
Begeleiding bij medicijngebruik   1,4 (1,2-2,0)  67 1,3 (1,2-1,5)  37

 

Ongeveer 55% van de apotheken gaf in beide jaren minder vaak dan gemiddeld eerste uitgiftebegeleiding. Wat betreft vervolguitgiften, gaf in 2008 61% van de apotheken minder vaak dan gemiddeld begeleiding aan hun patiënten. In 2010 gold dit voor 30% van de apotheken.

Bron(nen)