Meer achtergrond

Over de NPCG-gegevens
Het NPCG maakt gevolgen van overheidsbeleid voor mensen met een chronische ziekte of beperking beter zichtbaar. Via het panel wordt informatie verzameld over drie grote thema’s: zorg, participatie en werk en inkomen. De gegevens worden gebruikt door overheden, beleidsmakers en patiëntenorganisaties. Met de informatie wordt beleid geëvalueerd en verder vormgegeven. Zorgverleners gebruiken het om de zorg te verbeteren.
 

Het panel
Het panel bestaat uit ongeveer 3.500 Nederlanders met een chronische somatische ziekte en/of zintuiglijke of motorische beperking. De panelleden zijn 15 jaar of ouder en wonen zelfstandig. De gegevensverzameling gaat via vragenlijstonderzoek. Dit gebeurt elk jaar in april en oktober. Het panellid mag zelf aangeven op welke wijze: schriftelijk, telefonisch of via internet. Daarnaast vindt eenmaal per jaar een telefonische peiling plaats over een actueel onderwerp. De verkregen informatie is landelijk representatief. 
 

Financiers en commissie
Financiers van het panel zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het NPCG heeft een programmeringcommissie. Hierin zitten, naast vertegenwoordigers van beide ministeries, ook vertegenwoordigers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de CG-Raad.
 

Werving
De deelnemers aan het NPCG worden geworven via huisartsenpraktijken (landelijke steekproef uit de Registratie Gevestigde Huisartsen). Dit gaat op basis van een door een arts gestelde diagnose van een chronische, somatische ziekte. Mensen met een lichamelijk beperking stromen vooral in via bevolkingsonderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (SCP), het Woning Behoefte Onderzoek (WBO) en het WoON-onderzoek (ministerie van VROM) en het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS en CBS).